Activitats del centre

SORTIDES ESCOLARS
Les sortides didàctiques formen part de les activitats complementàries del centre i, segons la normativa vigent,tenen caràcter obligatori per a tot l'alumnat (ROC, decret 119/2002, BOIB 120) . Aquestes són aprovades pel Consell Escolar.
Les sortides escolars s'han d'abonar i signar dins els dies establerts, en cas contrari no podrà assistir a la sortida.
Les visites escolars formen part de la programació de les activitats didàctiques d'aquest centre i, com a tals, ajuden a desenvolupar els continguts de les assignatures.
Els alumnes que tenguin faltes de conducta o no respectin les normes de convivència podran ser privats de participar en aquests tipus d'activitats.

PERÍODE D'ADAPTACIÓ DE 3 ANYS
Vos adjuntam el període d'adaptació de 3 anys pels nous alumnes que començaran el curs 2017-18 al nostre centre.
Així com també recordar-vos que el dia 11 de setembre de 2017 a les 14 hores es farà una reunió informativa per les mares i pares d'aquests alumnes per tal d'explicar el funcionament de l'inici del curs i els alumnes que van a cada un dels grups (A o B).
Vos esperam.
Moltes gràcies
L'EQUIP D'EDUCACIÓ INFANTIL

 

REUNIÓ INFORMATIVA INICI ETAPA EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Vos recordam a les famílies dels alumnes que cursaran 1r d'educació primaria el proper setembre de 2017, que es farà una reunió informativa per explicar els canvis de funcionament de l'etapa el dimarts 12 de setembre de 2017 a les 14 hores.
Atentament,

La direcció del centre

pdfannex-v_cartell_-a3-3_1.pdf