consellescolar_petit.jpg

Dª. Agustina Rosa López Tomàs, Directora del CEIP de Pràctiques i Presidenta de la Junta Electoral, segons DECRET 119/2002 de 27 de setembre / B.O.I.B. 05/10/02, comunica en nom de la Junta Electoral, la convocatòria d'eleccions als òrgans de govern d'aquest Centre, CONSELL ESCOLAR, d'acord amb el següent calendari:

1.- El Cens Electoral dels pares i mares del nostre Centre està exposat des del dia d'avui al tauler d'anuncis.

2.- Les candidatures de pares i mares seran presentades per escrit i dirigides a la Junta Electoral, segons model que podeu recollir els interessats a la secretaria del centre o descarregar a la pàgina web del centre, a partir d'avui fins al 26 d'octubre, a les 12h ambdós inclosos.

3.- Les reclamacions referides al cens electoral es podran realitzar fins dia 19 d'octubre a les 12h.

4.- Les candidatures i resolucions de reclamacions al cens seran publicades al tauler d'anuncis el dia 23 d'octubre.

5.- Les meses electorals seran constituïdes 1/2 hora abans el mateix dia de votació de cada estament.

6.- Les votacions es realitzaran a l'entrada de la biblioteca d'aquest centre, dia 26 de novembre de les 13:30h a 19h per als pares i mares.

7.- Per als pares i mares cada elector farà constar un màxim de dos noms i acreditarà la seva personalitat mitjançant el D.N.I.

8. La Junta Electoral resoldrà qualsevol dubte o reclamació i dia 28 de novembre farà pública la proclamació dels elegits.

9. Fins dia 19 de novembre es pot recollir la documentació per a votar per correu en casos de impossibilitat justificada. Aquest vot ha d'arribar abans del tancament de la seva mesa electoral corresponent.

 

Atentament...

Palma de Mallorca, 16 d’octubre de 2018.

La Direcció - Presidenta de la Junta Electoral.

DOCUMENTACIÓ:

MODEL CANDIDATURA PARES I MARES

CALENDARI