PROTOCOL D'IDENTIFICACIÓ D'ALUMNAT D'ALTES CAPACITATS INTEL·LECTUALS

GestionNoticias 3453superdotados

Com a centre duim a terme aquest protocol promogut pel Servei d'Atenció a la Diversitat de la Conselleria d'Educació i Universitat, per identificar quins alumnes del nivell de primer de primària compleixen uns criteris marcats per aquest Servei per a esser avaluats com a alumnes d'altes capacitats.

Per tal de recollir informació es dóna un qüestionari a les famílies dels alumnes i es fa una reunió d'equip docent dels grups de primer, per determinar si hi ha algun alumn@ que requereix esser avaluat per la orientadora del centre en aquest aspecte.

A partir de la valoració de la orientadora es conclou si l'alumn@ passa a formar part del programa d'altes capacitats del centre, per tal de rebre l'atenció que se consideri necessària per atendre les seves necessitats.

L'objectiu del protocol és facilitar la detecció d'alumnes d'aquestes característiques, i mitjançant el projecte de centre atendre'ls de la millor manera possible.